top of page
2564_04_07 ประเมิน คพช น้องกบ-8.jpg

สวัสดีค่ะ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 2/2564

โดย คุณครูพินทุสร สังฆมโนเวศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม.อบอจ

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ www.pathumpit.ac.th
Facebook : โรงเรียนปทุมพิทยาคม
bottom of page